Kötelező cégmódosítás


Kötelező társasági jogi változások 2017. március 15-ig


Tisztelt Ügyfelünk!

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét arra, hogy az új Polgári Törvénykönyv szerinti kötelező társasági jogi változásbejegyzési határidő, melyet előírtak a cégek számára, 2017. március 15-én lejárt. Mi is volt ez a kötelező módosítás?

2014. március 15-én hatályba lépett az Új Polgári Pörvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, amely magába integrálta a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénnyel szabályozott társasági jogot is. Ez a nagy horderejű változás számos vonatkozásban maga után vonta a jogi személyek szabályozásának átrendezését, és a betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, közkereseti társaságok nyilvántartási szabályai is széles körben módosultak. 

Mindez azt jelenti, hogy a cégek legkésőbb a fenti határidőig kötelesek alapító okiratukat összhangba hozni az új szabályokkal, és hatályosítani az új Ptk-nak megfelelően. Ezt követően a Bt-k, Kkt-k és Kft-k létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést. 

Jelenleg a legfontosabb, és legaktuálisabb változtatási kötelezettség, hogy a Kft-k törzstőkéjét meg kell emelni 3 millió Ft-ra. A tőkeemelés történhet többféle módon illetve forrásból:

- eredménytartalék átcsoportosításával,
- külső befizetéssel
- apport szolgáltatásával
- illetve történhet különböző rendelkezésre bocsátási határidők megadásával. 

Abban, hogy az Ön cégének mi a legideálisabb megoldás, irodánk teljeskörű tanácsot tud nyújtani, minden szükséges segítséget és információt megadunk a döntéshez, hogy a jogszabályoknak megfeleljenek. 

Végső soron pedig ha már nem működik a cég, nincsen rá szükség, ezért nem foglalkoztak vele, meg tudjuk szüntetni azt, és akkor nem kell a tőkéjét kötelezően megemelni. Valamelyik lépést mindenképpen tanácsos megtenni, még akkor is, ha a határidő már lejárt, mert a Cégbíróságok előbb-utóbb elkezdik ellenőrizni a kötelező cégmódosítások megtörténtének ellenőrzését, és ha észlelik, hogy elmaradás van, akkor bírságot fognak kiszabni.

Milyen más egyéb esetekben kötelező módosítani a társasági szerződést?


A létesítő okiratot magát nem kell módosítani akkor, ha arra csak amiatt lenne szükség, mert a társasági szerződés még a Gt. rendelkezéseire utal, illetve amiatt sem, hogy a vezető tisztségviselők elnevezése most már ügyvezető. Abban az esetben azonban, ha a társasági szerződés egyéb szabályai ellentétesek az új Ptk. szabályozásával, kötelező a módosítást végrehajtani. 

A jelenlegi és korábbi rendelkezések közötti lehetséges eltéréseket nem lehet tételesen felsorolni, azt csak a betéti társaságok és közkereseti társaságok társasági szerződésének alapos vizsgálatával tudjuk megállapítani. Néhány főbb eset, amikor biztosan módosítani kell a társasági szerződést:

  • a társaságba belépő tag helytállási kötelezettségére vonatkozó szabályozástól eltérő megállapodás – harmadik személyekkel szemben – nem hatályos az új Ptk. alapján. A régi Gt. lehetővé tette, hogy harmadik személyekkel szemben is hatályos kikötésnek minősüljön.
  • az új Ptk. úgy rendelkezik, hogy a betéti, közkereseti társaság vagyonából nem elégítheti követelését a tag hitelezője. A korábbi Gt. ezt megengedte.
  • az új Ptk. pontosítja azt a szabályozást, hogy semmis a társasági szerződés olyan rendelkezése, amely a tagot a szavazati jogától megfosztja. Ha a cég létesítő okirata evvel ellentétes, módosításra van szükség.
  • az új Ptk. kifejezetten kizárja, hogy olyan személy legyen ügyvezető, aki nem tagja a betéti, közkereseti  társaságnak

A fenti előírásokra tekintettel irodánk ingyenesen felülvizsgálja az Ön cégének dokumentumait abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e az új Ptk. előírásainak, és amennyiben módosítás ill. nyilatkozatok megtétele szükséges, úgy azt el is végezzük Önnek. 

Emellett minden esetben az új Ptk-nak megfelelő társasági szerződést is készítünk Önöknek grátiszban akkor is, ha az nem kötelező. A cégbíróság előtti eljárás illetékmentes, mivel jogszabályi kötelezettség ez a módosítás. 

Amennyiben az Ön cégét is érinti a fenti kötelező módosítás, vagy egyéb okból vált szükségessé változás bejegyzése a társaság adataiban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal, és keresse közvetlenül Irodánkat!


ELÉRHETŐSÉGEINK

dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15.
ügyfélfogadás: 1118 Budapest, Ménesi út 24. (Gellért Terasz Irodaház)
mobil: +3630-527-3738
E-mail: aniko@molnarugyved.hu
© 2024 dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda. Minden jog fenntartva